Vingrs

Datu aizsardzības atruna

Datu pārzinis ir SIA “Mājas aprūpe”  – Sporta studija VINGRS (turpmāk tekstā – VINGRS) reģistrācijas numurs 40003553254, juridiskā adrese Lidoņu iela 5 – 43, Rīga, LV-1055.

VINGRS, ar šo apliecina, ka apņemas ievērot katras fiziskas personas tiesības uz datu tiesisku apstrādi un datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī,  ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis vai nākotnē varat iesniegt saistībā ar grāmatvedības dokumentu kārtošanai nepieciešamo un klientu datu bāzes uzturēšanas nolūkiem, vai savstarpējo saistību izpildei, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs apliecinat ka piekrītat, ka nodotie dati tiek apstrādāti un uzglabāti VINGRS visu norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot likumdevēja noteiktos gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Par personu datu apstrādi

Privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Sporta studija VINGRS (turpmāk – VINGRS) ir ļoti nozīmīga. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par VINGRS veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta atbilstoši faktiskajām izmaiņām fizisko personu datu apstrādē.

Pārzinis

SIA “Mājas aprūpe”  – Sporta studija VINGRS

Rreģistrācijas numurs 40003553254

Juridiskā adrese Lidoņu iela 5 – 43, Rīga, LV-1055

Tālrunis: 25616611

E-pasts: vingrs@vingrs.lv

Kā mēs ievācam un apstrādājam personas datus?

Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  6. panta punktiem.

Mēs ievācam datus, kurus Jūs mums sniedzat brīvprātīgi – izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus.

Mēs Jūsu personas datus varam apstrādāt, pamatojoties uz Jūsu brīvu piekrišanu, kā arī mūsu leģitīmo interešu īstenošanai – mūsu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. 

Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Papildus vēlamies informēt Jūs par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:  Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese. 

Kādus personas datus mēs varam apstrādāt?

Mēs varam ievākt tādu informāciju kā Jūsu vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta, e-pasts, tālrunis, nodarbošanās, IP adrese, ierīces ID, elektronisko maksājumu informācija (veicot maksājumus internetbankā), kā arī citu informāciju, kuru mums brīvprātīgi sniedz.

Mēs nesaglabājam tādas maksājumu detaļas kā kredītkartes numuru, derīguma termiņu vai drošības kodu. 

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

2) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

4) no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;

5) no Jums, veicot autorizāciju mūsu tīmekļa vietnē;

6) no Jums, veicot autorizāciju lietotnē;

7)mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies).

Kā mēs izmantosim Jūsu personas datus?

Mēs varam izmantot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums e-pastā vai pa tālruni. Saziņa var būt par konkrētām kampaņām, akcijām vai darbībām, saistībā ar kurām Jūs atstājāt savu kontaktinformāciju, par iespejām iesaistīties VINGRS aktivitātēs. 

Mēs Jūsu personas datus, ko Jūs esat iesniedzis mums, izmantosim grāmatvedības kārtošanai un statistikas veidošanai.

Ciktāl tas ir iespējams, statistikas veidošanai personu dati iepriekš tiek anonimizēti.

Cik ilgi mēs saglabājam personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

1) personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

2) personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

3) datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai. 

Vai mēs nododam Jūsu datus citām personām?

Mēs Jūsu personas datus nenodosim nevienai citai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam esat devuši piekrišanu vai tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, piemēram, ja to pamatoti pieprasa kompetentās tiesībsargājošās iestādes.

 Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

Datu drošība

Mēs, veicot personas datu apstrādi, piemērosim iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietosim visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību un privātumu.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Tiecoties novērst citu personu ļaunprātīgu rīcību ar Jūsu personas datiem, iepriekš minētos lūgumus mēs varam izpildīt tikai, ja varam pārliecināties par Jūsu identitāti (piemēram, saņemot Jūsu parakstītu lūgumu).

Gadījumā, ja Jums ir šaubas par savu personas datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem, aicinām sazināties ar mums jautājuma atrisināšanai. Kā arī Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu personas datu aizsardzības iestādē.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

SPORTA STUDIJA VINGRS (SIA „Mājas aprūpe”) izmanto sīkdatnes (cookies angļu valodā), lai analizētu mūsu datplūsmu, uzlabotu satura kvalitāti, pielāgotu saturu lietotāju vajadzībām un optimizē, lai nodrošinātu pienācīgu vietnes darbību un tās pilnveidošanu, tāpēc obligātās sīkdatnes (tehniskās, funkcionālās un analītiskas) tiek instalētas automātiski. Lai individualizētu Jūsu sērfošanas pieredzi un sniegtu piedāvājumus, kuri būtu aktuāli tieši jums, tīmekļa vietnē tiek izmantotas arī mērķa sīkdatnes. Lai apstiprinātu savu piekrišanu, nospiediet “Jā, es piekrītu”, tādā gadījumā Jūs piekrītat mērķa sīkdatņu instalēšanai un izmantošanai. Savu piekrišanu varēsiet atsaukt jebkurā laikā, nomainot sava interneta pārlūka iestatījumus un izdzēšot ierakstītās sīkdatnes. Vairāk informācijas – sīkdatņu politika

Nē, es nepiekrītu

Jā, es piekrītu

Sporta studijas VINGRS

Sīkdatņu politika

Šajos SIA “Mājas aprūpe”  – Sporta studija VINGRS (turpmāk tekstā – VINGRS) (reģistrācijas numurs 40003553254, juridiskā adrese Lidoņu iela 5 – 43, Rīga, LV-1055 ) sīkdatņu politikā ir paskaidrots, kādas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas VINGRS tīmekļa lappusēs tiek izmantotas. Politikā lietotie jēdzieni ir jāsaprot tā kā tie ir definēti VINGRS.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes jeb sīkfaili ir nelieli tekstveida faili, kas tiek atsūtīti uz Jūsu ierīci, Jums apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu interneta vietnes funkcionalitāti, kā arī uzlabot tās izmantošanu. Sīkdatnes nav vīrusi. Sīkdatņu izmantošana ir Jūsu ierīcēm un tajā esošajai informācijai pilnīgi droša. 

Kādam nolūkam mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu interneta vietnes un mobilās lietotnes funkcionalitāti un atvieglotu tās izmantošanu. Tāpat sīkdatnes izmantojam, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar sīkdatnēm mēs analizējam Jūsu pārlūkošanas vēsturi un šos datus izmantojam, lai sniegtu Jums iespēju izmantot mūsu pakalpojumus, statistikas analīzes nolūkos un, vēlēdamies Jums sniegt komerciālus un reklāmas piedāvājumus. Jūsu pārlūkošanas dati, kas ir bezpersoniski un pēc kuriem nevar noteikt personību, var tikt nodoti reklāmas pakalpojumu partneriem. 

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Tehniskās sīkdatnes. Tehniskās sīkdatnes palīdz attēlot Jums interneta vietnes un mobilās lietotnes saturu Jūsu ierīcē. Ar tehnisko sīkdatņu palīdzību tiek nodrošināta interneta vietnes un mobilās lietotnes funkcionalitāte, kā arī pielāgošanās Jūsu vajadzībām, piemēram, vietnes pielāgošana Jūsu ekrāna izmēram. Tehniskās sīkdatnes ir obligātas, lai interneta vietne un mobilā lietotne darbotos pienācīgi. Bez tām nevar sniegt iespējas vispusīgi izmantot mūsu interneta vietni un mobilo lietotni. Tehniskās sīkdatnes tāpat nodrošina, ka, Jums sniedzot piekrišanu, to nevajadzēs darīt atkārtoti, Jums katru reizi apmeklējot mūsu interneta vietni vai mobilo lietotni.

Šīs sīkdatnes nevāc par Jums informāciju, kas tiek izmantota pārdošanai vai mārketingam.

Funkcionālās sīkdatnes. Funkcionālās sīkdatnes ir paredzētas, lai uzlabotu interneta vietnes un mobilās lietotnes funkcionalitāti, interneta vietni un mobilo lietotni padarītu ērtu un Jūsu lietošanai efektīvu. Funkcionālās sīkdatnes var tikt izmantoti, lai saglabātu Jūsu izvēlēto interneta vietnes vai mobilās lietotnes valodu, pēc Jūsu vēlēšanās funkcionālās sīkdatnes palīdz automātiski iegaumēt Jūsu reģistrācijas datus, saglabāt Jūsu izvēlēto preču grozu un veic līdzīgas interneta vietnes un mobilās lietotnes Jūsu izvēlēto darbību atbalsta funkcijas.

Šīs sīkdatnes nevāc par Jums informāciju, kas tiek izmantota pārdošanai vai mārketingam.

Analītiskās sīkdatnes. Izmantojot analītiskās sīkdatnes, mēs vēlamies labāk iepazīt mūsu interneta vietnes un mobilās lietotnes apmeklētājus, lai pēc iespējas efektīvāk varētu pielāgot mūsu interneta vietnes un mobilās lietotnes darbību Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Ar analītisko sīkdatņu palīdzību analizējam savu darbību – ko darām pareizi un kas ir jāuzlabo. Analītiskās sīkdatnes tāpat mums palīdz uzlabot savu darbību un nodrošināt, ka Jūsu apmeklējumi mūsu interneta vietnē vai mobilajā lietotnē Jums būtu noderīgi un preces – aktuālas. Ar analītiskajāmm sīkdatnēm savāktā informācija ir vispārīga un nav individualizēta. Analītisko sīkdatņu informāciju var izmantot, lai attēlotu populārākās skatītās preces, sniegtu informāciju par šobrīd aktuālākajām precēm un citu noderīgu informāciju, Jums veicot pārlūkošanu. Analītiskās sīkdatnes var izmantot arī, lai novērtētu mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti.

Mērķtiecīgās (komerciālās) sīkdatnes. Mērķtiecīgās (komerciālās) sīkdatnes izmantojam, lai individualizētu Jūsu pārlūkošanas pieredzi un Jums rādāmo saturu, kā arī rādītu piedāvājumus, kas būtu aktuāli tieši Jums. Ar mērķtiecīgajām sīkdatnēm tiek analizēta pārlūkošanas vēsture, un šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums komerciālus piedāvājumus. Jūsu pārlūkošanas dati, kas ir bezpersoniski un pēc kuriem nevar noteikt personību, var tikt nodoti reklāmas pakalpojumu partneriem.

Trešo pušu izmantotās sīkdatnes

Esam rūpīgi pārbaudījuši un atlasījuši partneru sarakstu, kas ir ieviesuši papildu sīkdatnes, kurām nav iespēju sasniegt Jūsu personas datus un kuras nevar Jūs sasaistīt ar konkrētu personību, taču dod iespēju nodrošināt nevainojamu pakalpojuma sniegšanu.

Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldību savā pārlūkprogrammā pieejama šeit:

Jūs tāpat jebkurā brīdī varat atsaukt savu sniegto piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, iesniedzot mums lūgumu pa e-pastu vingrs@vingrs.lv  Atsaucot savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, Jums jāizdzēš arī Jūsu pārlūkprogrammā ieviestās sīkdatnes. Tomēr svarīgi zināt, ka, atsakoties no tehniskajām, funkcionālajām un analītiskajām sīkdatnēm, interneta vietni nevarēs lietot, tāpēc dzēst vai bloķēt sīkdatnes neiesakām.